Category Archives: evolution of languages(s)

A Voyage into the National Archives via Experienced Hands Speaking on You Tube

ABSORB THIS https://www.youtube.com/watch?v=Qz6zMy9Hf1U&t=924s​

ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය හා වටිනාකම 22 June 2020

වර්ෂ 2017 දෙසැම්බර් මස ජාතික ලේඛනාගාරයේ වාචික ඉතිහාසය සුරැකීමේ වැඩසටහන යටතේ, පර්යේෂකයන් සහ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් පිරිසකගේ අත්දැකීම්, පටිගත කරන ලදී. ඒ ඇසුරින් ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය සහ එහි වැදගත්කම, ලන්දේසි, බ්‍රිතාන්‍ය සහ නිදහසින් පසු කාල වකවානුවල රාජ්‍ය ලේඛන සහ වෙනත් ලේඛන එකතූන් එනම්, පුවත්පත් එකතූව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ලේඛන, අධිලේඛන පරිශීලනය කළ යුතු ආකාරය, අනාගතයේ දී නව තාක්ෂණය තුළින් ලේඛනාගාරය වෙනස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඔබට ඉතා වැදගත් අදහස් ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත වාර්තා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන ලදී….. VIZ  = The Development and Worth of the Department of National Archives

Continue reading

1 Comment

Filed under accountability, ancient civilisations, British imperialism, Buddhism, caste issues, commoditification, communal relations, constitutional amendments, cultural transmission, education, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, Indian religions, insurrections, island economy, Kandyan kingdom, land policies, language policies, life stories, literary achievements, modernity & modernization, nationalism, power politics, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people, welfare & philanthophy, world events & processes

A Sino-Tibetan Folded Book from 1410 predates the Gutenberg Bible

Colin Marshall in Open Culture, 15 May 2020, where the title is  “Breathtakingly-Detailed Tibetan Book Printed 40 Years Before the Gutenberg Bible”

The Gutenberg Bible went to press in the year 1454. We now see it as the first piece of mass media, printed as it was with the then-cutting-edge technology of metal movable type. But in the history of aesthetic achievements in book-printing, the Gutenberg Bible wasn’t without its precedents. To find truly impressive examples requires looking in lands far from Europe: take, for instance, this “Sino-Tibetan concertina-folded book, printed in Beijing in 1410, containing Sanskrit dhāranīs and illustrations of protective mantra-diagrams and deities, woodblock-printed in bright red ink on heavy white paper,” whose “breathtakingly detailed printing” predates Gutenberg by 40 years.

Continue reading

2 Comments

Filed under ancient civilisations, Buddhism, China and Chinese influences, cultural transmission, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, Indian traditions, landscape wondrous, life stories, meditations, modernity & modernization, pilgrimages, self-reflexivity, the imaginary and the real, unusual people, world events & processes

Knowledge in the Sinhala World. Yesterday and Today

Sajeeva Samaranayake presents his considered thoughts on the discussions associated with Geedreck Usvatte-Aratchi’s National Trust talk on “Sinhala Attitudes to Knowledge” – which appeared in the Island as well as Thuppahi in August 2017. Emphasis in blue is that of The Editor, Thuppahi; but the black highlights are the author’s.

In the following note I am setting out the findings of Dr. Usvatte Arachchi, my comments thereon and some questions that arise. This is to help move this discussion forward as it appears to be a very critical inquiry into our collective capacity as a Sinhalese speech community.

 Samaranayake    Usvatte-Aratchci

Continue reading

1 Comment

Filed under British colonialism, Buddhism, centre-periphery relations, cultural transmission, economic processes, education, evolution of languages(s), governance, heritage, historical interpretation, Indian traditions, island economy, language policies, life stories, literary achievements, politIcal discourse, religiosity, self-reflexivity, sri lankan society, world events & processes

Exploring Leslie Gunawardana’s Erroneous Pathways with KNO Dharmadasa — Part Two

Darshanie Ratnawalli, courtesy of  The Nation (print edition here) on Sunday, 08 March 2015. Here the title was “Revisiting the sins of – Leslie Gunawardana (Part 2)”

IMG_1114
Professor KNO Dharmadasa, the present Editor in Chief of the Sinhala Encyclopedia, goes down in history as mounting, up to this point, the only direct and authoritative academic challenge to Professor Leslie Gunawardana, an ancient period historian of Sri Lanka who became a darling of certain social anthropological circuits through his “The People of the Lion: The Sinhala Identity and Ideology in History and Historiography”– (1979) and “Historiography In a Time of Ethnic Conflict, Construction of the Past in Contemporary Sri Lanka”– (1995). This is the second instalment of Prof. K.N.O’s conversation with Darshanie Ratnawalli continued from 15 February, 2015.

DR– Here’s something serious. In page 14 of “Historiography in a Time of Ethnic Conflict” Professor Gunawardana implies not only that Prof. Paranavitana’s identification of the language of the Vallipuram inscription as Sinhala is wrong but that Paranavitana realized several decades later that it was wrong and instead of admitting to the error openly, tried to cover it up by quietly dropping that identification in his second edition of the Vallipuram inscription.

KNO– (Laughs aloud)

Senarath_Paranavitana -- en.wikipedia.org Senarat Paranavitana –Pic from en.wikipedia.org LESLIE Gunawardana-www.pdn.ac.lkeslie Gunawardana-www.pdn.ac.lk

Continue reading

Leave a comment

Filed under evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, Left politics, politIcal discourse, slanted reportage, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people

DNA from Tindale’s Hair Samples unlock Australian Aboriginal Puzzle

Carl Zimmer, courtesy of the New York Times, where the title runsHow Did Aboriginal Australians Arrive on the Continent? DNA Helps Solve a Mystery”

Human skeletons and archaeological remains in Australia can be traced back nearly 50,000 years before the trail disappears. Before then, apparently, Australia was free of humans. So how did people get there, and when? Where did humans first arrive on the continent, and how did they spread across the entire landmass?

Answers to some of these questions are stored in the DNA of Aboriginal Australians. A genetic study of 111 Aboriginal Australians, published on Wednesday, offers an interesting — and, in some respects, unexpected — view of their remarkable story.

A study found that all living Aboriginal Australians descend from a single founding population that arrived about 50,000 years ago… Pic fr. PC Poulsen/Hulton Archive/Getty

Continue reading

Leave a comment

Filed under Australian culture, australian media, cultural transmission, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, unusual people, world events & processes

Exploring Leslie Gunawardana’s Erroneous Pathways with KNO Dharmadasa — Part One

Darshanie Ratnawalli, courtesy of  The Nation (print edition here) on Sunday,15th February 2015 here the title was “Revisiting the sins of – Leslie Gunawardana with KNO Dharmadasa (Part 1)”

kno Pic by Chandana Wijesinha

Professor KNO Dharmadasa, the present Editor in Chief of the Sinhala Encyclopedia goes down in history as mounting, to date, the only direct, authoritative academic challenge to Professor Leslie Gunawardana, an ancient period historian of Sri Lanka who became a darling of certain social anthropological circuits through his “The People of the Lion: The Sinhala Identity and Ideology in History and Historiography”– (1979) and “Historiography In a Time of Ethnic Conflict, Construction of the Past in Contemporary Sri Lanka”– (1995). Professor KNO opened up to Darshanie Ratnawalli about this debate and its repercussions.       

DR– I am sure there are many subjects I could talk to you about. But my main interest is in your debate with Professor Leslie Gunawardana. I think it was one of the high points of interest in Sri Lankan studies in the 1990s. What struck me about the whole exchange was how little you were challenging him on linguistic grounds. I felt that even though Professor Gunawardana was making many linguistic gaffes, you missed them because you were concentrating too much on historical narrative and interpretation.

KNO– For example?

DR– For example, on p11 of his 1995 work “Historiography in a Time of Ethnic Conflict”, which was sort of a response to your 1992 paper, Prof. G is discussing the Vallipuram inscription. He says;  “The identification (by Paranavitana in 1939 in Epigraphia Zeylanica, Vol. IV, pp.229-237, my parenthesis) of the language of the inscription as Sinhala runs counter to opinions which have remained dominant in the field of historical linguistics for more than half a century”

KNO– This is bullshit. It’s no such thing. Actually it goes fully with the dominant view. Continue reading

3 Comments

Filed under accountability, cultural transmission, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, Indian traditions, life stories, politIcal discourse, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, world events & processes