Category Archives: immigration

A Voyage into the National Archives via Experienced Hands Speaking on You Tube

ABSORB THIS https://www.youtube.com/watch?v=Qz6zMy9Hf1U&t=924s​

ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය හා වටිනාකම 22 June 2020

වර්ෂ 2017 දෙසැම්බර් මස ජාතික ලේඛනාගාරයේ වාචික ඉතිහාසය සුරැකීමේ වැඩසටහන යටතේ, පර්යේෂකයන් සහ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් පිරිසකගේ අත්දැකීම්, පටිගත කරන ලදී. ඒ ඇසුරින් ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය සහ එහි වැදගත්කම, ලන්දේසි, බ්‍රිතාන්‍ය සහ නිදහසින් පසු කාල වකවානුවල රාජ්‍ය ලේඛන සහ වෙනත් ලේඛන එකතූන් එනම්, පුවත්පත් එකතූව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ලේඛන, අධිලේඛන පරිශීලනය කළ යුතු ආකාරය, අනාගතයේ දී නව තාක්ෂණය තුළින් ලේඛනාගාරය වෙනස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඔබට ඉතා වැදගත් අදහස් ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත වාර්තා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන ලදී….. VIZ  = The Development and Worth of the Department of National Archives

Continue reading

1 Comment

Filed under accountability, ancient civilisations, British imperialism, Buddhism, caste issues, commoditification, communal relations, constitutional amendments, cultural transmission, education, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, Indian religions, insurrections, island economy, Kandyan kingdom, land policies, language policies, life stories, literary achievements, modernity & modernization, nationalism, power politics, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people, welfare & philanthophy, world events & processes

The Agars of De La Salle College hit the Headlines

Michael Roberts

In early February 2020 Wes Agar of the Adelaide Strikers and the South Australian Sheffield Shield side was named the Bradman Young Cricketer of the Year at the Annual Australian Cricket Awards. About ten days later, on 21 February 2020, his elder brother Ashton Agar produced a hat-trick in a five-for haul that led to the demolition of the South African side in a T20 match at Johannesburg.

Continue reading

5 Comments

Filed under accountability, asylum-seekers, australian media, communal relations, cricket for amity, cultural transmission, disparagement, ethnicity, historical interpretation, immigration, landscape wondrous, life stories, performance, politIcal discourse, power politics, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, slanted reportage, Sri Lankan cricket, sri lankan society, taking the piss, Tamil migration, tamil refugees, the imaginary and the real, truth as casualty of war, unusual people, vengeance, violence of language, world events & processes

“White Christmas” was fashioned by Irving Berlin, A Jewish Immigrant in USA

Rich Tenorio, an essay penned on 24 December 2019 and entitled  How Jewish-American immigrant Irving Berlin started a Christmas revolution”

The best version of White Christmas was done by Elvis. Berlin was highly critical of him for “desecrating” his song. How ironic: A god-fearing Protestant criticised by a Jew for the way he sang a Christmas song. But like a lot of the older brigade, Sinatra included, Berlin felt left behind by rock n’ roll.  Yet Jews like Dylan and Paul Simon, dug Elvis.

  Irving Berlin, at the piano, and friends celebrate the 25th year since he wrote ‘Alexander’s Rag Time Band’ at a banquet in his honor in Hollywood, California, January 20, 1936. Standing behind Berlin, at right, is Joseph Schenck, film producer. In front row singing together are two of the Marx Brothers, Chico and Harpo. (AP Photo) Continue reading

Leave a comment

Filed under art & allure bewitching, charitable outreach, communal relations, cultural transmission, education, ethnicity, European history, heritage, historical interpretation, immigration, landscape wondrous, life stories, performance, politIcal discourse, self-reflexivity, unusual people, world events & processes

The Sri Lankan Army in Its First Decade, 1949-59

Jayantha Somasundaram, in Island, 10 October 2019, with this titleSri Lanka Army At Seventy: Recalling The First Decade”

Under the terms of the Defence Agreement, signed in November 1947, between London and Colombo, a British officer, the Earl of Caithness was seconded, in 1948, as military advisor to the Government of Ceylon. During World War II, Brigadier James Roderick Sinclair, 19th Earl of Caithness CBE DSO, had led his regiment the Gordon Highlanders, through France, Belgium, the Netherlands, and into Germany.

Earl of Caithness

Brigadier Caithness proposed to the Ceylon Government, that the soon-to-be formed Army consist of an infantry battalion, an artillery regiment, signal, supply, ordnance, electrical and mechanical, and medical units; a works services engineering detachment to maintain buildings, a military police section and a training depot. Such a modest military establishment would only require one per cent of total government expenditure, and its personnel would, initially be drawn from the Ceylon Defence Force (CDF), the volunteer Army that had existed since 1910.

Continue reading

3 Comments

Filed under British colonialism, centre-periphery relations, governance, heritage, historical interpretation, immigration, island economy, jihad, law of armed conflict, life stories, military expenditure, nationalism, politIcal discourse, power politics, Rajapaksa regime

A Testing Issue: The Nadesalingam Murugappan Asylum Claim

ONE = Simon Benson & Rosie Lewis, in The Australian, 4 September 2019, where the title runs “Tamil asylum case sets path for 6000 others”

Scott Morrison has vowed to send home more than 6000 illegal immigrants who have had their refugee claims rejected, as he brushed off Labor attempts to drag his religious faith into the debate over the deportation of a Sri Lankan family. The Australian revealed on Wednesday that those 6000 asylum-seekers are engaged in similar legal ­appeals to that of the Tamil family who will learn today whether their ­eleventh-hour Federal Court bid to prevent their ­deportation has succeeded.

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, asylum-seekers, Australian culture, australian media, communal relations, disparagement, doctoring evidence, economic processes, ethnicity, historical interpretation, human rights, immigration, Indian Ocean politics, landscape wondrous, life stories, LTTE, performance, politIcal discourse, power politics, religiosity, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, tamil refugees, the imaginary and the real, tolerance, trauma, unusual people, welfare & philanthophy, women in ethnic conflcits, world events & processes

Nadesalingam Family in Heated Asylum-Seeker Controversy

Tracey Ferrier, in AAP News Item,  3 September 2019, entitled “Peter Dutton lashes out at Tamil parents for “dragging” kids through court appeals”

A Tamil couple has unfairly “dragged” their two young children through drawn-out court appeals in an ill-fated bid to stay in Australia, Home Affairs Minister Peter Dutton says. Mr Dutton has rounded on the couple, saying the reason they’ve been in Australia for so long is because they have refused to accept rulings that they are not genuine refugees. He said “excessive” appeals had kept them here and now they were complaining about having to leave the life they established in the Queensland town of Biloela.

Minister for Home Affairs Peter Dutton says the Tamil couple has unfairly dragged their two young children through drawn-out court appeals. Picture: AAP Image/Mark JesserMinister for Home Affairs Peter Dutton says the Tamil couple has unfairly dragged their two young children through drawn-out court appeals. Picture: AAP Image/Mark JesserSource:AAP

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, asylum-seekers, Australian culture, australian media, charitable outreach, discrimination, disparagement, economic processes, ethnicity, governance, heritage, historical interpretation, immigration, landscape wondrous, legal issues, life stories, LTTE, performance, politIcal discourse, refugees, rehabilitation, self-reflexivity, slanted reportage, sri lankan society, Tamil migration, tamil refugees, the imaginary and the real, transport and communications, trauma, truth as casualty of war, unusual people

Australia takes Tough Line on Asylum Seeking Boat People

Asiri Fernando, in Sunday Times, 28 July 2019, where the title is

Five Sri Lankan men who attempted to reach Australian shores by boat were repatriated to Colombo this week. Several attempts by Sri Lankans to sail illegally into Australia the past three months have raised questions if human smugglers are probing Canberra’s resolve to stop such incursions following the federal election in May.

Three such attempts were intercepted by the Australian and Sri Lankan authorities since then, resulting in 66 Sri Lankans being repatriated, a spokesperson for the Australian Department of Home Affairs said. Police said all those sent back were adult males. Australian authorities notified their Sri Lankan law enforcement counterparts via the Sri Lankan High Commission in Canberra prior to deporting the asylum-seekers by air.

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, asylum-seekers, Australian culture, australian media, communal relations, disparagement, economic processes, elephant tales, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, landscape wondrous, security, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, taking the piss, Tamil migration, the imaginary and the real, transport and communications, world events & processes

From SILENCE to MADNESS …… Pauline Schokman

Continue reading

3 Comments

Filed under Australian culture, economic processes, education, ethnicity, female empowerment, gender norms, heritage, historical interpretation, immigration, landscape wondrous, language policies, life stories, literary achievements, meditations, politIcal discourse, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, travelogue, unusual people, world events & processes

Canadian Cha-Cha-Cha: Genocide Claims

Chandre Dharmawardana, in Colombo Telegraph, 5 July 2019, where the title “Two Alleged Genocides – And Canada’s Claimed Support For Conflict Prevention In Sri Lanka”

David McKinnon, Canada’s High Commissioner to Sri Lanka  has stated, on Canada’s National Day  that  “Canada would continue to support conflict prevention efforts in Sri Lanka, where  it has been seen how hate speech and media can entrench communal divisions”.  Meanwhile back in Canada, successive Canadian governments have failed to understand how this very “hate speech” is being entrenched in Canadian municipal discourse and even in parliamentary proceedings by militant diaspora groups. They wish to replay the old ethnic animosities of their homeland  in Canada too.

fervent demonstrations in Toronto mounted by Canadian Tamils in 2009 … presaging recent claims

Continue reading

2 Comments

Filed under accountability, asylum-seekers, communal relations, disparagement, doctoring evidence, economic processes, ethnicity, governance, historical interpretation, human rights, immigration, legal issues, life stories, LTTE, modernity & modernization, politIcal discourse, power politics, press freedom, propaganda, Rajapaksa regime, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, slanted reportage, Sri Lankan scoiety, Tamil migration, tamil refugees, the imaginary and the real, truth as casualty of war, vengeance, war reportage, world events & processes, zealotry

Sri Lankan Asylum Boat sparks Fresh Australian Fears: One Boat, Massive Panic

Paige Taylor in Weekend Australian,30 May 2019, with this title Peter Dutton warns more illegal boats may be headed to Australia”

Home Affairs Minister Peter Dutton says the government is concerned more illegal boats are headed to Australia, after a vessel carrying 20 Sri Lankans was intercepted by Border Force. Anthony Albanese has demanded a security briefing today from Scott Morrison as it was revealed the first boat had arrived on the shores of Christmas Island in five years, and that the vessal had set sail weeks into the federal election campaign.

Mr Dutton said the Sri Lankan arrival was “very disturbing” and that people smugglers had been marketing a change of government to asylum seekers before the Coalition’s shock election win. “It’s a very disturbing development and, without going into all of the details, it’s not the only vessel that we’re worried about,” the Home Affairs Minister told Sydney’s 2GB radio.

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, asylum-seekers, Australian culture, australian media, economic processes, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, life stories, people smugglers, refugees, security, sri lankan society, transport and communications, welfare & philanthophy, world events & processes