Category Archives: Indian religions

A Voyage into the National Archives via Experienced Hands Speaking on You Tube

ABSORB THIS https://www.youtube.com/watch?v=Qz6zMy9Hf1U&t=924s​

ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය හා වටිනාකම 22 June 2020

වර්ෂ 2017 දෙසැම්බර් මස ජාතික ලේඛනාගාරයේ වාචික ඉතිහාසය සුරැකීමේ වැඩසටහන යටතේ, පර්යේෂකයන් සහ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් පිරිසකගේ අත්දැකීම්, පටිගත කරන ලදී. ඒ ඇසුරින් ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය සහ එහි වැදගත්කම, ලන්දේසි, බ්‍රිතාන්‍ය සහ නිදහසින් පසු කාල වකවානුවල රාජ්‍ය ලේඛන සහ වෙනත් ලේඛන එකතූන් එනම්, පුවත්පත් එකතූව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ලේඛන, අධිලේඛන පරිශීලනය කළ යුතු ආකාරය, අනාගතයේ දී නව තාක්ෂණය තුළින් ලේඛනාගාරය වෙනස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඔබට ඉතා වැදගත් අදහස් ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත වාර්තා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන ලදී….. VIZ  = The Development and Worth of the Department of National Archives

Continue reading

1 Comment

Filed under accountability, ancient civilisations, British imperialism, Buddhism, caste issues, commoditification, communal relations, constitutional amendments, cultural transmission, education, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, Indian religions, insurrections, island economy, Kandyan kingdom, land policies, language policies, life stories, literary achievements, modernity & modernization, nationalism, power politics, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people, welfare & philanthophy, world events & processes

Gananath Obeyesekere’s 1975 Article on Murder by Sorcery

Gananath Obeyesekere: “Sorcery and Premeditated Murder: The Canalization of Aggression”[1]

In this paper I want to deal with a series of interrelated problems beginning with the following specific questions and propositions. First: how far can we make inferences about the human psyche and social structure from official statistics computed by government agencies, in this case statistics on homicide and crimes of violence? Criminology as a discipline is especially concerned with this problem, and criminological studies in Sri Lanka have made social structural, cultural and psychological inferences from the statistical data.[2]  At the outset, let me emphasize that I am not concerned with the conventional debate about the accuracy of governmental statistics. Criminologist who have dealt with this issue are agreed that Sri Lanka’s official statistics on homicide and violent crimes are reasonably accurate, and on the face of it there is perfect justification for using these data for social analysis.

Continue reading

4 Comments

Filed under accountability, communal relations, cultural transmission, economic processes, heritage, historical interpretation, Indian religions, island economy, landscape wondrous, life stories, performance, politIcal discourse, power politics, psychological urges, religiosity, Saivism, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, trauma, unusual people, vengeance, welfare & philanthophy, world events & processes

Sacrificial Devotion in Comparative Perspective: A Workshop at Adelaide University in Late 2005

Daya ….. Rohan…. Shyam…. Riaz ….. what a South Asian spread! …………………. a dinkie-die curry’

I = Michael Roberts: An Explanatory Preamble Cast in May 2020

By 2004 I had retired from teaching in the Anthropology Department at Adelaide University and was proceeding with the pursuit of my research interests at my own pace within my limited resources. Sri Lanka and my connections therein was one such resource. When researching in Colombo in late November 2004 I flew to Jaffna on a wing and a prayer[1] with the intention of exploring the Tamil Tiger “cult of suicide.” Previous contacts with two Tamil Canadians and a visit to the University of Jaffna as soon as I landed assisted me no end: partly via the invaluable support provided by the Krishnaswamy family[2] and the readiness of their medical student son Chenthan to become my aide and guide during peregrinations within the Peninsula.[3]

Continue reading

1 Comment

Filed under atrocities, Australian culture, chauvinism, communal relations, cultural transmission, economic processes, education, ethnicity, fundamentalism, heritage, Hinduism, historical interpretation, immolation, Indian religions, Indian traditions, Islamic fundamentalism, jihad, landscape wondrous, life stories, literary achievements, LTTE, martyrdom, nationalism, performance, politIcal discourse, power politics, religiosity, religious nationalism, security, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, suicide bombing, Tamil Tiger fighters, terrorism, the imaginary and the real, trauma, truth as casualty of war, unusual people, vengeance, war reportage, world events & processes

BBC Documentary Series on 21/4 Jihadist Terror in Sri Lanka

A Two-Part Series

ONE = https://www.bbc.co.uk/mediacentre/proginfo/2020/14/terror-in-paradise Confirmed for BBC Two on 6 April at 9pm to 10pm

TWO = https://www.bbc.co.uk/programmes/m000h3hh

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, atrocities, conspiracies, fundamentalism, historical interpretation, Indian religions, Islamic fundamentalism, island economy, life stories, Muslims in Lanka, politIcal discourse, power politics, religiosity, security, self-reflexivity, sri lankan society, suicide bombing, trauma, travelogue, unusual people, vengeance, world events & processes

An Act of Consciousness Raising: The Concept ‘Pogrom’ and its Extension to Sri Lanka

Michael Roberts

ONE: An Explanatory Note in 2019

My recent use of the term “pogrom” to mark the constellation of events in mid-1915 that were (are) commonly referred to as “riots”  has been challenged on Facebook by a Sinhalese ideologue named Amare Kodikara[1] (who has not taken the trouble to read the original articles in 1994 on which this usage was based).[2] I am therefore placing the relevant segment from the pertinent article in the web-domain once again as Segment Two in this article.

pluenderung der Judengass, c. 1614

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, atrocities, British colonialism, communal relations, cultural transmission, disparagement, economic processes, ethnicity, Fascism, heritage, historical interpretation, Indian religions, island economy, landscape wondrous, legal issues, life stories, politIcal discourse, power politics, riots and pogroms, self-reflexivity, sri lankan society, unusual people, violence of language, world events & processes

Christian-Buddhist Dialogue in Sri Lanka in Modern Times

The World Council of Churches (WCC) [partnered] in organising the 13th annual conference of the European Network of Buddhist-Christian Studies to commemorate the birth centenary of Lynn A De Silva, a pioneering figure in Christian-Buddhist dialogue. The conference, which is considered one of the most high-profile international conferences on crucial issues within the Buddhist-Christian encounter, [took place] at the Arch Abbey of St Ottilien, near Munich, Germany from 27 June–1 July 2019.

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, Buddhism, communal relations, cultural transmission, democratic measures, education, fundamentalism, historical interpretation, Indian religions, landscape wondrous, life stories, meditations, modernity & modernization, politIcal discourse, psychological urges, reconciliation, religiosity, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, tolerance, unusual people, world events & processes

Decline in Tourism and the Blame Game: Where Sinhala Buddhist Extremism is a Major Ingredient?

Hilal Suhail in Facebook

If you have invested in Sri Lanka’s tourism and hospitality industry, then it would serve you well to keep up with the international media coverage of Sri Lanka in recent weeks. The island nation’s reputation has taken a massive beating and it’s unlikely tourism will pick up any time soon. There is no point blaming the foreign media and claiming there is some conspiracy against Sri Lanka, and puff pieces promoting tourism by the Ministry of Tourism and other social media campaigns are pointless and won’t convince many outsiders to take the risk in visiting.

The international media is highlighting the terrible actions of some in the Sinhalese majority, and the violence and discrimination unleashed by Buddhist extremists for decades. The Easter bombings aren’t being solely blamed on Muslim extremists by the international media, they are focusing on the incompetent Sri Lankan police and military who failed to prevent the attacks, despite possessing intelligence beforehand to do so, and also for having caused a situation in Sri Lanka where religious and ethnic minorities are not protected.

Continue reading

1 Comment

Filed under accountability, arab regimes, atrocities, chauvinism, communal relations, conspiracies, cultural transmission, ethnicity, fundamentalism, governance, historical interpretation, Indian Ocean politics, Indian religions, Islamic fundamentalism, jihad, landscape wondrous, legal issues, life stories, martyrdom, politIcal discourse, power politics, religious nationalism, riots and pogroms, self-reflexivity, slanted reportage, Sri Lankan scoiety, terrorism, tolerance, tourism, travelogue, truth as casualty of war, unusual people, vengeance, world events & processes

Bharhut Stupa: Its Significance in the History of Buddhism

Bhante Dhammika of Australia, in Island, 14 August 2019, where the title runs “Bharhut Stupa; Majesty and Mystery”

article_image

The British Major had ridden for days from Allahabad while on his way to Nagpur and had arrived in the small village of Bharhut just before sunset. That evening while resting in a villager’s house he noticed some carved stones paving the floor and suspected that they had been taken from some ancient structure. Inquiring about this he learned from his host that there was a half-buried ruin a little beyond the eastern edge of the village. So in the morning the major went to have a look at this overgrown mound of bricks and stone. The time was November 1873, the major was Alexander Cunningham and he was about to stumble upon one of the most important archaeological discoveries ever made in India and one that is testimony to the artistic genius of the early Buddhists.

Continue reading

Leave a comment

Filed under British colonialism, Buddhism, cultural transmission, heritage, historical interpretation, Indian religions, Indian traditions, landscape wondrous, life stories, travelogue, world events & processes

Anti-Muslim Violence Present and Past

Shamara Wettimuny, in Sunday Observer, 14 July 2019, where the title is “A brief history of anti-Muslim violence in Sri Lanka”

The recent Easter attacks targeting a number of churches and hotels devastated Sri Lanka. Over 250 people were killed, and many more injured. Within days of the attack, it emerged that the perpetrators of the attack were affiliated to radical Islamist groups in Sri Lanka. However, the identification of the perpetrators as ostensibly adherents of the Islamic faith opened the floodgates of discrimination and violence against the broader Muslim community in Sri Lanka.

Continue reading

3 Comments

Filed under accountability, atrocities, authoritarian regimes, Bodu Bala Sena, British colonialism, centre-periphery relations, communal relations, conspiracies, cultural transmission, discrimination, disparagement, economic processes, fundamentalism, historical interpretation, Indian religions, Islamic fundamentalism, island economy, jihad, life stories, nationalism, political demonstrations, politIcal discourse, power politics, religious nationalism, riots and pogroms, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, trauma, truth as casualty of war, vengeance, violence of language, world events & processes

The Force of the Moors. Reflections Historical and Ethnographic

Wilfrid Jayasuriya

“The Portugese, the Saviours of our Culture?” = This is the title of a scholarly article written in the Ceylon Historical Journal in the 1950s by B. J. Perera BA (History) University of Ceylon who was our teacher in the University Entrance class. It was of course “dead against” the version given by nationalist historians after independence. However his interpretation simply put was that the Mughals had conquered Hindu India and ruled it for a couple of centuries and converted a large part of the Hindu population to the Muslim religion as had happened in countries such as Indonesia and Malaysia and the Maldives, which had been either Hindu or Buddhist. The evidence in Bali and Java of the existence of Buddhist and Hindu relics supports this view.

Mattayaas in the Gal Oya and Eastern Province interior

Continue reading

4 Comments

Filed under arab regimes, British colonialism, centre-periphery relations, colonisation schemes, communal relations, cultural transmission, economic processes, ethnicity, heritage, historical interpretation, Indian Ocean politics, Indian religions, irrigation, Islamic fundamentalism, land policies, landscape wondrous, life stories, Muslims in Lanka, population, sri lankan society, travelogue, unusual people, women in ethnic conflcits, world events & processes