Category Archives: land policies

A Voyage into the National Archives via Experienced Hands Speaking on You Tube

ABSORB THIS https://www.youtube.com/watch?v=Qz6zMy9Hf1U&t=924s​

ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය හා වටිනාකම 22 June 2020

වර්ෂ 2017 දෙසැම්බර් මස ජාතික ලේඛනාගාරයේ වාචික ඉතිහාසය සුරැකීමේ වැඩසටහන යටතේ, පර්යේෂකයන් සහ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් පිරිසකගේ අත්දැකීම්, පටිගත කරන ලදී. ඒ ඇසුරින් ජාතික ලේඛනාගාරයේ විකාශය සහ එහි වැදගත්කම, ලන්දේසි, බ්‍රිතාන්‍ය සහ නිදහසින් පසු කාල වකවානුවල රාජ්‍ය ලේඛන සහ වෙනත් ලේඛන එකතූන් එනම්, පුවත්පත් එකතූව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ලේඛන, අධිලේඛන පරිශීලනය කළ යුතු ආකාරය, අනාගතයේ දී නව තාක්ෂණය තුළින් ලේඛනාගාරය වෙනස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඔබට ඉතා වැදගත් අදහස් ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත වාර්තා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන ලදී….. VIZ  = The Development and Worth of the Department of National Archives

Continue reading

1 Comment

Filed under accountability, ancient civilisations, British imperialism, Buddhism, caste issues, commoditification, communal relations, constitutional amendments, cultural transmission, education, evolution of languages(s), heritage, historical interpretation, immigration, Indian Ocean politics, Indian religions, insurrections, island economy, Kandyan kingdom, land policies, language policies, life stories, literary achievements, modernity & modernization, nationalism, power politics, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people, welfare & philanthophy, world events & processes

Elephantine Problems in Sri Lanka’s Jungles and Villages

Kamanthi Wickremasinghe, in Daily Mirror, 23 June 2020, where the title reads “Sri Lanka’s vanishing Elephant Corridors”

 • As many as 16 areas that have been identified as elephant passes are yet to be declared and included in a gazette
 • Area residents told the Daily Mirror that more land had been cleared during the curfew period
 • According to research conducted by CCRSL elephants have well delineated to comparatively small home ranges of 50-150 sq. kilometres
 • In Galgamuwa 60 acres of land belonging to the Thorawa Mailawa Temple were leased out to a private company

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, centre-periphery relations, colonisation schemes, economic processes, elephant tales, heritage, historical interpretation, island economy, land policies, landscape wondrous, legal issues, life stories, security, self-reflexivity, travelogue, unusual people, working class conditions, world events & processes

Honeycombed with Societal and Political Fissures: Sri Lanka Now & Ever Before

Michael Roberts, reiterating the original draft sent to a few on 10 June 2020

Recent forum discussions on the topic of “Reconciliation” and correspondence with concerned friends have prompted me to essay an analysis of Sri Lanka’s societal problems over the last 150 years. This is a tendentious quest.

This Map showing districts served by Regional Malaria Officers happens to suit the metaphor “Riddled” and/or “Honeycombed” in my title

Continue reading

4 Comments

Filed under accountability, ancient civilisations, British colonialism, centre-periphery relations, chauvinism, communal relations, discrimination, economic processes, Eelam, electoral structures, ethnicity, governance, historical interpretation, Indian Ocean politics, Islamic fundamentalism, land policies, landscape wondrous, language policies, legal issues, life stories, modernity & modernization, Muslims in Lanka, nationalism, politIcal discourse, power politics, reconciliation, riots and pogroms, Royal College, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, Tamil civilians, TNA, transport and communications, truth as casualty of war, unusual people, vengeance, world events & processes

Rama Somasunderam’s Administrative Career

Anonymous, in Island, 7 June 2020, with this title “The Last Mandarin”

This is the story of a professional civil servant who believes that he made a contribution to a society and an administrative service, that in the first instance made him what he is and enabled him to achieve his full potential as a person, a professional and a citizen. It is the autobiography of a vanishing coterie of bureaucrats who strived for excellence, believing that they had responded to a high calling.

Continue reading

2 Comments

Filed under accountability, communal relations, cultural transmission, democratic measures, governance, historical interpretation, island economy, land policies, life stories, patriotism, performance, politIcal discourse, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, Sri Lankan scoiety, Tamil civilians, travelogue, unusual people, welfare & philanthophy

Professor KM de Silva’s Publications

Born in 1931 — on 31st December no less — Kingsley Muthumuni de Silva, is still batting … with a pen. This compilation has been assembled by Iranga de Silva of ICES Kandy…. and is arranged in reverse chronological sequence.

Continue reading

2 Comments

Filed under British colonialism, British imperialism, Buddhism, caste issues, communal relations, constitutional amendments, devolution, education, electoral structures, ethnicity, governance, historical interpretation, insurrections, island economy, land policies, Left politics, life stories, LTTE, modernity & modernization, Muslims in Lanka, politIcal discourse, power politics, Rajiv Gandhi, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, Tamil civilians, truth as casualty of war, unusual people, welfare & philanthophy, world events & processes

John Richardson’s Case Study of Protracted Conflict in 2005

David Sallach, reviewing John Richardson: Paradise Poisoned: Learning about Conflict, Terrorism and Development from Sri Lanka’s Civil Wars. Kandy: International Center for Ethnic Studies, 2005. xvi + 764 pp. $25.00 (cloth), ISBN 978-955-580-094-5…. way back in 2007 …. https://networks.h-net.org/node/3180/reviews/6309/sallach-richardson-paradise-poisoned-learning-about-conflict-terrorism

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, atrocities, centre-periphery relations, chauvinism, communal relations, devolution, economic processes, education policy, Eelam, electoral structures, ethnicity, governance, historical interpretation, insurrections, island economy, land policies, law of armed conflict, Left politics, legal issues, life stories, LTTE, modernity & modernization, nationalism, parliamentary elections, politIcal discourse, power politics, Presidential elections, propaganda, self-reflexivity, Sinhala-Tamil Relations, sri lankan society, suicide bombing, Tamil migration, Tamil Tiger fighters, world events & processes

Port City Colombo 2014-2040 Clarified

SEE  …. LISTEN …

https://www.youtube.com/watch?v=t2e1xOcGpDc

1 Comment

Filed under accountability, centre-periphery relations, China and Chinese influences, economic processes, energy resources, environmental degradation, Indian Ocean politics, land policies, landscape wondrous, modernity & modernization, politIcal discourse, power politics, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, transport and communications, travelogue, truth as casualty of war, world events & processes

Bracegirdle and the Early LSSP in Anti-Colonial Thrusts

Vinod Moonesinghe, courtesy of Roar, 21 May 2017, where the title reads “Bracegirdle: The Young Anglo-Australian Behind Sri Lanka’s Independence Struggle”

After the Matale Revolt of 1848, the independence struggle in Sri Lanka was quiescent until the 1930s. Only in 1931 did the short-lived Jaffna Youth Congress call for total independence (poorana swaraj) and boycotted the general election.However, in far-away America, a young Sri Lankan student, Philip Gunawardena, had already joined the League Against Imperialism and For National Independence, an international organisation committed to the complete national independence of the colonial and semi-colonial peoples, including Sri Lankans. He later went to Britain and worked for the League. He belonged to a Sri Lankan group called the “Cosmopolitan Crew”, mainly students such as himself, including N. M. Perera, Colvin R. de Silva and Leslie Goonewardena.

Bracegirdle with L.S.S.P. leaders in Horana. Image courtesy Victor Ivan

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, authoritarian regimes, British colonialism, disparagement, economic processes, governance, historical interpretation, island economy, land policies, landscape wondrous, Left politics, legal issues, life stories, political demonstrations, politIcal discourse, power politics, press freedom & censorship, racist thinking, sri lankan society, the imaginary and the real, unusual people, welfare & philanthophy, working class conditions, world events & processes

Edmund Leach: Biographical Studies from Tambiah and Others

Adam Kuper  in London Review of Books Vol. 24 No. 10 · 23 May 2002

 • Edmund Leach: An Anthropological Life by Stanley Tambiah
  Cambridge, 517 pp, £60.00, February 2002, ISBN 0 521 52102 5
 • The Essential Edmund Leach: Vol. I: Anthropology and Society by Stephen Hugh-Jones and James Laidlaw
  Yale, 406 pp, £30.00, February 2001, ISBN 0 300 08124 3
 • The Essential Edmund Leach: Vol. II: Culture and Human Nature by Stephen Hugh-Jones and James Laidlaw
  Yale, 420 pp, £30.00, February 2001, ISBN 0 300 08508 7

Continue reading

Leave a comment

Filed under accountability, art & allure bewitching, British colonialism, cultural transmission, education, heritage, historical interpretation, Indian traditions, land policies, landscape wondrous, life stories, literary achievements, politIcal discourse, self-reflexivity, sri lankan society, teaching profession, the imaginary and the real, travelogue, unusual people, world events & processes, World War II

Millennium Challenge Compact — A Distilled Picture from Welikala

Aswin Welikala*

I am shocked and saddened by how gullible my own people are to the manipulations of politicians and their lies. I am also shocked by the complete inability of people to read a public document instead of deciding to trust fake YouTube videos designed to spread lies. Since I took the effort to read the #MCC Agreement, I thought of summarising it for those who haven’t been bothered to do so but have an opinion on it.

*What is the MCC?*

The MCC is a US grant giving organisation set up in 2004. It’s purpose was to change the way aid was given by making the countries receiving aid to have more control over their grant and to design projects around what those countries actually need.

Continue reading

3 Comments

Filed under accountability, american imperialism, centre-periphery relations, charitable outreach, economic processes, island economy, land policies, legal issues, politIcal discourse, power politics, self-reflexivity, sri lankan society, the imaginary and the real, transport and communications, truth as casualty of war, welfare & philanthophy, working class conditions, world events & processes